top of page

IO3      УЧАСТИЕ

PARTICIPACTIN е активна програма за тестване, която ще позволи прилагането на последователно пилотно тестване на учебната програма (IO2), с участието на 10 обучители и 20 лица с увреждания във всяка страна-партньор или общо 60 обучители и 120 потребители. На база на ключовите констатации от тестването на учебната програма, партньорите ще разработят и изготвят Ръководство за самонасочващо се обучение с набор от ресурси и учебни инструменти, които ще бъдат предоставени на съществуващите и новопостъпващите фирмени обучители. Това ще бъде комбинация от нови ресурси и връзки към съществуващите такива.

Настоящото ръководство има за цел да предостави възможности за самооценка и професионално развитие на вътрешнофирмените наставници - експерти по уврежданията, предоставяйки им ресурси за оценка на техните собствени умения и компетенции, както и материали, които да им позволят да развият допълнителни умения и способности.

SELF DIRECTED LEARNING GUIDE

This Guide is aimed at providing opportunities for self-assessment and professional development for the in-company tutors expert on disabilities

bottom of page